WP1: Řízení a optimalizace systémů, materálů a výroby

Tento work package spojuje odborníky na automatické řízení, optimalizaci a materiálové inženýrství a nabízí jedinečnou příležitost pro mezioborovou spolupráci v těchto oblastech výzkumu. Pracovní balíček je zaměřen na zásadní pokrok v metodách a základních teoriích a na rychlý přenos výsledků do praxe.

Vedoucí pracovního týmu: Milan Korda

Research Areas (RA) / Research Objectives (RO)

Vedoucí: Tomáš Vyhlídal
V rámci projektu RA1 budou vyvinuty nástroje pro návrh řízení složitých systémů, včetně systémů s distribuovanými parametry a časově proměnných systémů, a budou začleněny do průmyslově použitelných regulátorů a odhadů s nízkou složitostí. Vyvinuté metody budou aplikovány na současné řízení pohybu a potlačení vibrací robotických struktur s aplikacemi v (mikro)obrábění a aditivní výrobě založené na laseru.

Vedoucí: Michael Šebek
RA2 bude vyvíjet nové metody automatického řízení modulárních systémů, konstrukcí a materiálů založené na modelech a datech. Hlavní důraz bude kladen na využití znalostí o struktuře propojení jako základního kroku pro vývoj škálovatelného, na řízení orientovaného modelování, simulace a analýzy, jakož i distribuovaného a kolaborativního řízení, včetně hardwarové implementace. Cílové aplikace zahrnují koordinaci více montážních strojů a robotů, jakož i samomontážní procesy.

Vedoucí: Didier Henrion
RA3 je teoretickou páteří pracovního programu; bude vyvíjet metody pro řešení nelineárních a nekonvexních optimalizačních problémů z oblasti materiálového inženýrství prostřednictvím hierarchie konvexních relaxací. Zaručí konvergenci hierarchie a zajistí její škálovatelnost na problémy průmyslové velikosti využitím struktury (řídkost, symetrie), která je těmto problémům vlastní.

Vedoucí: Jan Zeman
RA4 využívá modularitu jako paradigma, které mění pravidla hry pro distribuovanou výrobu masově přizpůsobených produktů. Jelikož je tento modulárně-materiálový rámec stále v plenkách, budou vyvinuty nové teoreticky podporované algoritmy a nástroje využívající modularitu při simulaci, optimalizaci a automatizaci výroby.

Vedoucí: Tomáš Polcar
RA5 se zaměřuje na úspory energie a snižování nákladů v oblasti materiálového inženýrství. Toho bude dosaženo automatizovaným tribologickým testováním, které urychlí vývoj nových materiálů s velmi nízkým třením, návrhem a manipulací s 2D materiály, což otevře cestu k průmyslovému využití pevných supermaziv, a magnetronovým naprašováním pomocí robotického ramene pro lokální nanášení tenkých vrstev na velké objekty, což sníží výrobní čas a odpad materiálu.