Projekt ROBOPROX byl vybrán mezi 26 elitních projektů, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská komise podpoří v rámci výzvy Excelentní výzkum Operačního programu Jan Amos Komenský (OPJAK). ROBOPROX je jediným projektem podpořeným v rámci této výzvy, který je zaměřen na výzkum v oblasti robotiky a průmyslové informatiky.

Robotika a pokročilá průmyslová výroba

Roboprox

CZ.02.01.01/00/22_008/0004590

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) Priorita 1 – 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

06/2023 – 06/2028

467,9 mil. Kč

České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Technická univerzita Ostrava (TUO); Vysoké učení technické v Brně (VUT); Západočeská univerzita v Plzni (ZČU)