České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

https://www.cvut.cz/

O partnerovi

ČVUT je jednou z největších a nejstarších technických univerzit v Evropě. Na osmi fakultách ČVUT studuje více než 19 000 studentů. ČVUT s více než 1 700 vědeckými a akademickými pracovníky se aktivně podílí na výzkumné a vědecké činnosti a spolupracuje s průmyslovými partnery, podniky, výzkumnými a vývojovými institucemi a veřejnou a státní správou z více než 80 zemí.
Části ČVUT které se podílejí na projektu:
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC)
Fakulta elektrotechnická (FEL)
Fakulta strojní (FS)
Fakulta stavební (FSV)
Fakulta informačních technologii (FIT)
Ústav technické a experimentálni fyziky (UTEF)

Zapojení partnera ve výzkumu

ČVUT přispěje ke všem oblastem výzkumu v rámci WP1 a WP2. Prostřednictvím týmů CIIRC CTU koordinuje projekt a pokrývá většinu plánovaných činností.

Vysoké učení technické v Brně (VUT)

www.vut.cz

O partnerovi

VUT se skládá z 8 fakult a 3 vysokoškolských ústavů, které pokrývají široké spektrum technických oborů. VUT má rozsáhlé odborné znalosti v oblasti teorie a aplikací automatického řízení, senzoriky, robotiky a průmyslových řídicích systémů. VUT podporuje rozsáhlou mezinárodní spolupráci založenou na dlouhodobých partnerstvích s předními evropskými institucemi a společnostmi, kde VUT hraje klíčovou roli jak ve výzkumných aktivitách, tak v řízení základních prvků projektů.
Části VUT které se podílejí na projektu:
Středoevropský technologický institut (CEITEC VUT) – oddělení kybernetiky a robotiky.

Zapojení partnera ve výzkumu

VUT se podílí především na realizaci WP1 (RA1) a mimo jiné přispěje metodami odhadu na základě dat a nelineární filtrace.

Západočeská univerzita v plzni (ZČU)

https://www.zcu.cz

O partnerovi

V současné době má UWB devět fakult s téměř 60 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Výzkumným vrcholem UWB je cca 250 výzkumných pracovníků, kteří plní hlavní poslání výzkumného centra NTIS, jež zahrnuje výzkum, vývoj a inovace v prioritních směrech automatizace, informačních a komunikačních technologií s podporou matematicko-fyzikálního modelování.
Části ZČU které se podílejí na projektu:
NTIS Výzkumné centrum – Výzkumný program kybernetických řídicích systémů

Zapojení partnera ve výzkumu

ZČU se podílí na realizaci WP1 (RA1) a WP2 (RA6, RA10) a přispěje metodami, algoritmy a softwarovými nástroji pro návrh řídicích smyček a odhadování stavu elektromechanických systémů, energetických systémů a dalších průmyslových procesů.

VŠB – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO)

https://www.vsb.cz

O partnerovi

VŠB-TUO propojuje technické, ekonomické, přírodovědné a umělecké obory v rámci svých sedmi fakult a Národního superpočítačového centra IT4Innovations a centra ENET. VŠB-TUO je jednou z nejvíce zapojených českých vysokých škol co do počtu evropských projektů a patří také mezi přední pracoviště v České republice co do objemu aplikovaného výzkumu.
Části VŠB-TUO které se podílejí na projektu:
Fakulta elektrotechnicky a informatiky – Katedra informatiky. 

Zapojení partnera ve výzkumu

VŠB-TUO se podílí na realizaci WP1 (RA11, RA13, RA6) a mimo jiné přispěje aplikacemi metaheuristických metod na velkorozměrová data.